ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่าง บัญชีเบื้องต้น บทที่ 3

ข้อ.3.2.

ตารางวิเคราะห์รายการค้า

 

รายการ

A

L

OE

การจดบันทึกบัญชี

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

เดรบิต

เครดิต

จำนวนเงิน

2546

มิ.ย.

2  นำเงินสดPมาลงทุน 30,000 บาท

 

 

P

 

 

 

 

 

P

 

 

 

เงินสด

 

 

ทุน

 

 

30,000

 

 

-

3  ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท

P

 

P

 

 

 

เครื่องใช้

เจ้าหนี้

8,000

-

8  รับรายได้ค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6,000 บาท

P

 

 

 

P

 

เงินสด

รายได้

6,000

-

15 จ่ายค่าเช่าร้าน 1,500 บาท

 

P

 

 

 

P

จ่ายค่าเช่า

เงินสด

1,500

-

18  ส่งบิลเก็บเงิน 3,200 บาท

P

 

 

 

P

 

ลูกหนี้

รายได้

3,200

-

20  จ่ายชำระหนี้ 6,000 บาท

 

P

 

P

 

 

เจ้าหนี้

เงินสด

6,000

-

27  ซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงินสด 2,000 บาท

P

 

 

 

 

P

เครื่องตกแต่ง

เงินสด

2.000

-

30  รับชำระหนี้ 3,200 บาท

P

P

 

 

 

 

เงินสด

ลูกหนี้

3.200

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อ.3.4.

ตารางวิเคราะห์รายการค้า

 

รายการ

ผลการวิเคราะห์

การจดบันทึกบัญชี

A

L

OE

เดบิต

เครดิต

จำนวนเงิน

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

2546

มิ.ย.

1. นายชาญชัย นำเงินสดมาลงทุน 80,000 บาท

 

 

P

 

 

 

 

 

P

 

 

 

เงินสด

 

 

ทุน

 

 

80,000

 

 

-

2. จ่ายค่าเช่าร้าน 2,00 บาท

P

 

 

P

 

 

ค่าเช่า

เงินสด

8,000

-

3.ซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท

P

 

 

 

P

 

เครื่องตกแต่ง

เงินสด

30,000

-

4.รับเงินสดค่าบริการจากลูกค้า 25,000 บาท

P

P

 

 

 

 

เงินสด

ลูกหนี้

1,500

-

15. ส่งบิลเก็บเงินค่าซ่อมรถจากลูกค้า 10,00 0บาท

P

 

 

 

P

 

ลูกหนี้

รายได้ค่าซ่อมรถ

10,000

-

20. จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ 20,000 บาท

 

P

 

P

 

 

เจ้าหนี้

เงินสด

20,000

-

27. รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 8,000 บาท

P

P

 

 

 

 

เงินสด

ลูกหนี้

8,000

-

29. นายชาญชันถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว 4,000 บาท

 

P

 

 

 

P

ถอนใช้ส่วนตัว

เงินสด

3.200

-

30. จ่ายค่าแรงงานให้ลูกจ้าง 4,000 บาท

 

P

 

 

 

P

เงินเดือน

เงินสด

4,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ.3.5.

 

รายการค้า

เงินสด

ลูกหนี้

เครื่องตกแต่ง

รถยนต์

เจ้าหนี้

เงินกู้

ทุน

2546

ก.ค.

1. นำเงินสดมาลงทุน 40,000 บาท

 

 

+40,000

 

 

 

 

 

 

 

+40,000

5. กู้เงินจากธนาคารกรุงธน 40,000 บาท

+40,000

 

 

 

 

+40,000

 

7. ซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินสด 16,000 บาท

-16,000

 

+16,000

 

 

 

 

15. รับรายได้ค่าซ่อมแซม 2,400 บาท

+2,400

 

 

 

 

 

+2,400

18. ซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อ 80,000 บาท

 

 

 

+80,000

+80,000

 

 

20. ส่งบิเก็บเงินจากลูกค้า 6,000 บาท

 

+6,000

 

 

 

 

+6,000

25. รับเงินจากลูกหนี้ 3,000 บาท

+3,000

-3,000

 

 

 

 

 

27. ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ของวันที่ 18 จำนวน 20,000 บาท

-20,000

 

 

 

-20,000

 

 

28. นำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 4,400 บาท

-4,400

 

 

 

 

 

-4,400

31. จ่ายค่าแรงงานคนงาน 2,000 บาท

-2,000

 

 

 

 

 

-2,000

ยอดคงเหลือ

+43,000

+3,000

+16,000

+80,000

+60,000

+40,000

+42,000

 

  

ร้านไดนาโมการช่าง

งบดุล

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสด

   ลูกหนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เครื่องตกแต่ง

   รถยนต์

บาท

 

43,000

3,000

 

16,000

80,000

สต

 

-

-

 

-

-

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้าหนี้

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   เงินกู้

ส่วนของเจ้าของ

   ทุน - ร้านไดนาโมการช่าง

 

บาท

 

60,000

 

40,000

 

42,000

สต

 

-

 

-

 

-

 

142,000

 

 

142,000

 

 

ข้อ.3.6.

 

รายการค้า

เงินสด

ลูกหนี้

อุปกรณ์

วัสดุ

เจ้าหนี้

ทุน

2546

ก.ค.

1. นำเงินสดมาลงทุน 40,000 บาท

 

 

+40,000

 

 

 

 

 

 

+40,000

5. ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินสด 6,000 บาท

-6,000

 

+6,000

 

 

 

10. รับรายได้ค่าบริการ 3,000 บาท

+3,000

 

 

 

 

+3,000

18. จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 600 บาท

-600

 

 

 

 

-600

21. ส่งบิลเก็บเงินจากลูกค้า 3,400 บาท

 

+3,400

 

 

 

+3,400

24. ซื้อวัสดุเป็นเงินเชื่อ 2,000 บาท

 

 

 

+3,000

+3,000

 

25. รับชำระหนี้จากลูกค้า 1,400 บาท

+1,400

-1,400

 

 

 

 

29. ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 2,000 บาท

-2,000

 

 

 

-2,000

 

30. จ่ายเงินเดือน 4,000 บาท

-4,000

 

 

 

 

-4,000

ยอดคงเหลือ

+31,800

+2,000

+6,000

+3,000

+1,000

+41,800

 

 

แบบบัญชี

ร้านไชน่า

งบดุล

ณ. วันที่ 30 เมษายน 2546

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสด

   ลูกหนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   อุปกรณ์

   วัสดุ

บาท

 

31,800

2,000

 

6,000

3,000

สต

 

-

-

 

-

-

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้าหนี้

ส่วนของเจ้าของ

   ทุน - ร้านไชน่า

 

บาท

 

1,000

 

41,800

 

 

สต

 

-

 

-

 

-

 

42,800

 

 

42,800

 

 

แบบรายงาน

ร้านไชน่า

งบดุล

ณ. วันที่ 30 เมษายน 2546

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

                    เงินสด                                         31,000.-

                    ลูกหนี้                                            2,000.-                                                       33,000.-

สินทรัพย์ไมหมุนเวียน                                                                         

                    อุปกรณ์                                          6,000.-

                    วัสดุ                                               3,000.-                                                         9,000.-

                                รวมสินทรัพย์                                                                                                               42,000.-

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

                    เจ้าหนี้                                                                                                                1,000.-

ส่วนของเจ้าของ

                    ทุน ร้ายไชน่า                                                                                                  41,000.-

                                 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                                               42,000.

 

 ข้อ.3.7.

 

ตารางวิเคราะห์รายการค้า

 

รายการ

ผลการวิเคราะห์

การจดบันทึกบัญชี

A

L

OE

เดบิต

เครดิต

จำนวนเงิน

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

เพิ่ม

ลด

2546

ม.ค.

1. นายสมชัยนำเงินสดมาลงทุน 500,000 บาท

 

 

P

 

 

 

 

 

P

 

 

 

เงินสด

 

 

ทุน

 

 

500,000

 

 

-

5. จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,400 บาท

 

P

 

 

 

P

ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เงินสด

2,400

-

7. ได้รับเงินค่าบริการซ่อม 9,000 บาท

P

 

 

 

P

 

เงินสด

ค่าบริการซ่อม

9,000

-

8. กู้เงินจากธนาคาร 100,000 บาท

P

 

P

 

 

 

เงินสด

เงินกู้ - ธนาคาร

100,000

-

12. ซื้อเครื่องมือซ่อมรถยนต์เป็นเงินเชื่อ 56,000 บาท

P

 

P

 

 

 

เครื่องมือซ่อมรถยนต์

เจ้าหนี้

56,000

-

20. จ่ายค่าโฆษณา 4,800 บาท

 

P

 

P

 

 

ค่าโฆษณา

เงินสด

4,800

-

21. จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 34,000 บาท

 

P

 

 

 

 

เจ้าหนี้

เงินสด

34,000

-

25. นายสมชัยนำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 4,200 บาท

 

P

 

 

 

P

ถอนใช้ส่วนตัว

เงินสด

4.200

-

30. จ่ายค่าแรงงาน 6,000 บาท

 

P

 

 

 

P

เงินเดือน

เงินสด

6,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น: