ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

ให้แสดงวิธีทำลงสมุดโดยใช้วิธีกำหนดหลักของตัวเลข

ข้อ1.โจทย์ 1101.11012

= 1x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 1x2-1 + 1x2-2 + 0x2-3 + 1x2-4

= 1x8 + 1x4 + 0x2 + 1x1 + 1x0.5 + 1x0.25 + 0x0.125 + 1x0.0625

= 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0 + 0.0625

=13.9375 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2. โจทย์ 1110012

= 1x25 + 1x24 + 1x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20

= 1x32 + 1x16 + 1x8 + 0x4 + 0x2 + 1x1

= 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1

= 57 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3. โจทย์ 11011110001.011012

= 1x210 + 1x29 + 0x28 + 1x27 + 1x26 + 1x25 + 1x24 + 0x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 + 0x2-1 + 1x2-2 + 1x2-3 + 0x2-4 + 1x2-5

= 1x1024 + 1x512 + 0x256 + 1x128 + 1x64 + 1x32 + 1x16 + 0x8 + 0x4 + 0x1 + 1x1 + 0x0.5 + 1x0.25 + 1x0.125 + x0x0.0625 + 1x0.03125

= 1024 + 512 + 0 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 +1 + 0 + 0.25 + 0.125 + 0.03125

=1777.4063 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ4. โจทย์ 12388

= 1x83 + 2x82 + 3x81 + 8x80

= 1x512 + 2x64 + 3x8 + 8x1

= 512 + 128 + 24 + 8

= 672 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ5. โจทย์ 36.448

= 3x81 + 6x80 + 4x8-1 + 4x8-2

= 3x8 + 6x1 + 4x0.125 + 4x0.015625

= 24 + 6 + 0.5 + 0.0625

= 30.5625 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ6. โจทย์ 7.5468

= 7x80 + 5x8-1 + 4x8-2 + 6x8-3

= 7x1 + 5x0.125 + 4x0.015625 + 6x0.001953125

= 7 + 0.625 + 0.0625 + 0.01171875

= 7.69921875 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ7. โจทย์ 19816

= 1x162 + 9x161 + 8x160

= 1x256 + 9x16 + 8x1

= 256 + 144 + 8

= 408 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ8. โจทย์ A568.A316

= Ax163 + 5x162 + 6x161 + 8x160 + Ax16-1 + 3x16-2

= 10x4096 + 5x256 + 6x16 + 8x1 + 10x0.0625 + 3x0.00390625

= 40960 + 1280 + 96 + 8 + 0.625 + 0.011719

= 423344.64 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ9. โจทย์ 1AA.12F16

= 1x162 + Ax161 + Ax160 + 1x16-1 + 2x16-2 + Fx16-3

= 1x256 + 10x16 + 10x1 + 1x0.0625 + 2x0.00390625 + 15x0.000244141

= 256 + 160 + 10 + 0.0625 + 0.007813 + 0.003662

= 426.074 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ10. โจทย์ DFEA.CB16

= Dx163 + Fx162 + Ex161 + Ax160 + cx16-1 + Bx16-2

= 13x4096 + 15x256 + 14x16 + 10x1 + 12x0.0625 + 11x0.00390620

= 53248 + 3840 + 224 + 0.75 + 0.04296875

= 57312.7929 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2

จงแปลงฐานต่อไปนี้

ข้อ2.1. โจทย์ 123410 = (………) 2

1234        หาร          2              เศษ          0

 617         หาร          2              เศษ          1

 308         หาร          2              เศษ          0

 154         หาร          2              เศษ          0

  77          หาร          2              เศษ          1

  38          หาร          2              เศษ          0

  19          หาร          2              เศษ          1

   9           หาร          2              เศษ          1

   4           หาร          2              เศษ          0

   1           หาร          2              เศษ          1

= 100110100102 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.2. โจทย์ 5555.1875 = (………)2

5555.1875 = 5555 + 0.1875

หาในส่วนจำนวนเต็มก่อน

5555        หาร          2              เศษ          1

2777        หาร          2              เศษ          1

1388        หาร          2              เศษ          0

 694         หาร          2              เศษ          0

 347         หาร          2              เศษ          1

 173         หาร          2              เศษ          1

  86          หาร          2              เศษ          0

  43          หาร          2              เศษ          1

  21          หาร          2              เศษ          1

  10          หาร          2              เศษ          0

   5           หาร          2              เศษ          1

   2           หาร          2              เศษ          0

   1           หาร          2              เศษ          1

5555 = 10101101100112

หาในส่วนของทศนิยม

0.1875     คูณ           2              =             0.2750     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.2750     คูณ           2              =             0.5500     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.5500     คูณ           2              =             1.1000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  1

0.1000     คูณ           2              =             0.2000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.2000     คูณ           2              =             0.4000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.4000     คูณ           2              =             0.8000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.8000     คูณ           2              =             1.6000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  1

0.6000     คูณ           2              =             1.2000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  1

0.2000     คูณ           2              =             0.4000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.4000     คูณ           2              =             0.8000     เลขส่วนหน้าทศนิยม  0

0.1875     = 0.0010001100

5555.1875               = 1010110110011.00100011002 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.3. โจทย์ 3412.428 = (……..)2

ใช้ตารางเทียบ

3412.428  =             011  100  001  010 . 100  010

                                =             11100001010.100012 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.4. โจทย์ 6AC.43716 = (……)2

ใช้ตารางเทียบ

6AC.43716               =             0110  1011  1100  .  0100  0011  0111

                                =             11010111100.0100001101112 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.5. โจทย์ 11001110111.101012 = (….)8

แบ่งฐาน 2 เป็น 3 บิต

11001110111.10101               =             011  001  110  111  .  101  010

ใช้ตารางเทียบ

                                                          =     3     1      6      7     .    5      2

                                                          =   3167.528 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.6. โจทย์ 2547.29492187510 = (…..)8

หาในส่วนจำนวนเต็มก่อน

2547        หาร          8              เศษ          3

 318         หาร          8              เศษ          6

  39          หาร          8              เศษ          6

   4           หาร          8              เศษ          4

2547        = 46638

หาในส่วนของทศนิยม

0.294921875           คูณ           8              =             2.359375                 เลขหน้าทศนิยม        2

0.359375                 คูณ           8              =             2.875                       เลขหน้าทศนิยม        2

0.875                       คูณ           8              =             7.0                           เลขหน้าทศนิยม        7

0.294921875           =             0.2278

                                        =             4663.2278 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.7. โจทย์ 7421C.01116  = (………)8

แปลงจากฐาน 16 เป็นฐาน 2 ก่อน โดยใช้ตารางเทียบ

7421C.011              =             0111  0011  0010  0001  1100 . 0000  0001  0001 2

แบ่งฐาน 2 เป็น 3 บิต แล้วแปลงเป็นฐาน 8 โดยใช้ตารางเทียบ

                                =             001  110  011 001  000  011  100 . 000  000  010  001 2

                                =               1      6      3     1       0      3      4   .   0      0       2      1 8

                                =             1631034.00218 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.8. โจทย์ 1010101010.10012 = (……..)16

ใช้ตารางเทียบ .

แบ่งฐาน 2 เป็น 4 บิต                 =             0010  1010  1010 . 1001 2

                                                                =                2       A         A    .    9 16

                                                                =             2AA.916 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.9. โจทย์ 1023.6548 = (…..)16

แปลงจากฐาน 8 เป็นฐาน 2 โดยใช้ตาราง

                                =             001  000  010   011 . 110  101   100 2

แบ่งฐาน 2 ออกเป็น 4 บิต แปลงเป็นฐาน 16 โดยใช้ตารางเทียบ

                                =             0010  0001  0011 . 1101  0110 2

                                =                 2       1        3     .    D       6

                                =213.D616 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ2.10. โจทย์ 4579.0041503910  =  (……..)16

4579.00415039       =             4579 + 0.00415039

หาในส่วนจำนวนเต็มก่อน

4579        หาร          16            เศษ          3

 286         หาร          16            เศษ          14

  17          หาร          16            เศษ          1

   1           หาร          16            เศษ          1

4579        =             11E316 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หาในส่วนของทศนิยม

0.00415039             คูณ           16            =             0.066406 เลขหน้าเศษ            0

0.066406                คูณ           16            =             1.0625     เลขหน้าเศษ             1

0.0625                    คูณ           16            =             1.0000     เลขหน้าเศษ             1

0.00415039             =             0.01116

                                =             11E3.01116 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

แบบฝึกหัดบทที่ 3

จงหาค่าต่อไปนี้

ข้อ3.1. โจทย์ 1110.012 + 11010.112

                                                                                                =                1 1 1 0 . 0 1     +

                                                                                                                 1 1 0 1 0 . 1 1

                                                                                                =           1 0 1 0 0 1 . 0 0

                =             101001.002 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.2. โจทย์ 434.0578 + 6722.568

                                                                                                =                4 3 4 . 0 5 7          +

                                                                                                                6 7 2 2 . 5 6 0

                                                                                                =             7 3 5 6 . 6 3 7

                =             7356.6378 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.3. โจทย์ 9FCD.0F16 + 9FCF.EF16

                                                                                                =             9  15  12  13  .  0   15              x

                                                                                                                9  15  12  15  . 14  15

                                                                                                =        1   3  15   9   12  . 15  14

                =             13F9C.FE ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.4. โจทย์ 101101102 1011110.102

                                                                                                =             1 0 1 1 0 1 1 0 . 0 0 -

                                                                                                                   1 0 1 1 1 1 0 . 1 0

                                                                                                =                1 0 1 0 1 1 1 . 1 0

                =             1010111.10 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.5. โจทย์ 12345.438 6746.678

                                                                                                =             1 2 3 4 5 . 4 3          -

                                                                                                                   6 7 4 6 . 6 7

                                                                                                =                3 3 7 6 . 5 4

                =             3376.548 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.6. โจทย์ 57CDA.AA16 – 9FCF.EF16

                                                                                                =             5  7  12  14  10  .  10  10         -

                                                                                                                    9  15  13  15  .  14  15

=             4  13  13  0  10  .  11  11

                =             4DD0A.BB ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.7. โจทย์ 1111012 x 11012

                                                                                                =             1  1  1  1  0  1          x

                                                                                                                   1  1  0  1

                                                                                                             1  1  1  1  0  1

                                                                                                         0  0  0  0  0  0     +

                                                                                                     1  1  1  1  0  1

                                                                                                 1  1  1  1  0  1

                                                                                         1  1  0  0  0  1  1  0  0  1

                =             11000110012 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ3.8. โจทย์ 404.18 x 3.28

                                                                                =                           4    0    4  .  1        x

                                                                                                                          3  . 2

                                                                                                         1   0    1    0    2

                                                                                                   1   4   1    4    3               +

                                                                                =                1   5   1     5 . 3     2

                =             1515.328 ตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ข้อ3.9. โจทย์ A9BE16 x 6AD16

                                                                                =                             10   9    11   14    x

                                                                                                             6    10   13

                                                                                                   8    9   14  10    6

                                                                                             6  10    1    6  12      +

                                                                                        3  15  10   7    4 

                                                                                =      4   6   13   2    9    6   6

                =             46D296616 ตอบ

ข้อ3.10. โจทย์ 11100112 / 1012

                                                                                                               1 0 1 1 1

=             101 | 1 1 1 0 0 1 1

                                                                                                         1 0 1

                                                                                                            1 0 0 0

                                                                                                               1 0 1

                                                                                                                   1 1 1

                                                                                                                   1 0 1

                                                                                                                       1 0 1

                                                                                                                       1 0 1

                =             101112 ตอบ

ข้อ3.11. โจทย์ 135028 / 328

                                                                                                                3  4  5

                                                                                =         32     | 1  3  5  0  2

                                                                                                       1  1  6

                                                                                                           1  7  0

                                                                                                           1  5  0

                                                                                                               2  0  2

                                                                                                               2  0  2

                = 3458 ตอบ

 

 

 

ข้อ3.12. โจทย์ 149A16 / 3A16

                                                                                                                5   10  15

                                                                                =       310  |      1  4  9  10   6

                                                                                                         1  2  2

                                                                                                             2  7   10

                                                                                                             2  4    4

                                                                                                                 3     6   6

                                                                                                                 3     6   6

                =             5AF ตอบ

 

 


ไม่มีความคิดเห็น: